Benjamin Biebuyck

 

UGent
faculteit Letteren & Wijsbegeerte
vakgroep Duits LW12

Blandijnberg 2, 9000 Gent
Tel.: 09/ 264 40 88
Fax: 09/ 264 89 99
E-mail: Benjamin.Biebuyck@UGent.be

 

Bio

Studie Taal- en letterkunde: Duits-Engels en Algemene Literatuurwetenschap aan de universiteiten van Gent en Basel. Doctoraat in 1996 met een theoretische studie over niet-conventionele metaforiek en de figuurlijkheid van de eeuwige terugkeer bij Nietzsche. Aspirant-navorser en postdoctoraal onderzoeker bij het FWO (1992-96 en 1997-2000) en het BOF (1996-97). Sinds oktober 2000 als professor voor Duitse letterkunde verbonden aan de vakgroep Duits van de UGent.

 

Affiliatie

Universiteit Gent, vakgroep Duits: zelfstandig academisch personeel

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten

  • figuurlijkheidstheorie
  • retorica/stilistiek en narratologie
  • literatuurtheorie (Iser, Girard, Todorov)
  • Duitse literatuur, met name vanaf de 19e eeuw (Heine, Grass, Jelinek, Musil)
  • Duitse intellectuele geschiedenis en filosofie (vooral Nietzsche)
  • literatuur, ethiek en recht

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten met betrekking tot de kernactiviteiten van de AOG

De onderzoeksgroep Duitse letterkunde heeft de voorbije decennia een stevige reputatie uitgebouwd door haar tekstgerichte benadering en haar onderzoek naar micrologische tekstprocessen. Hierbij ben ik vooral betrokken door de analyse van tropen en figuren, in hoofdzaak metaforen, metonymieën, synecdoches en vergelijkingen. Uitgaande van de vaststelling dat dit geen vaste structuren of vormen zijn, maar veeleer dynamiserende operatoren in de tekstuele communicatie, besteed ik samen met mijn collega’s veel aandacht aan de manier waarop figuurlijkheid een bijdrage levert aan het ontplooien van een verteldimensie die voorbij gaat aan de manifeste fabel. Dit onderzoek is vanzelfsprekend relevant in literaire teksten die op grote schaal gebruik maken van figuurlijkheid (zoals Heine, Grass, Musil en Jelinek), maar ook in filosofische teksten die het traditionele filosofische discours doorbreken door de integratie van een verhalende aanpak. Friedrich Nietzsche is in dit opzicht een prototypisch voorbeeld, die – in de geest van de antieke filosofen – een filosofisch project heeft ontwikkeld dat sterk metaforisch en narratief gekleurd is. Het inzicht dat de omgang met figuurlijkheid niet louter instrumenteel of decoratief is, maar in de eerste plaats een aanwijzing is van de machtsverhoudingen die in de literaire communicatie worden opgebouwd, in stand gehouden of ondermijnd, maakt de vraag naar de ethische dimensie van literatuur acuut. Hiermee openen zich nieuwe perspectieven op de gecanoniseerde romantraditie in de Duitse letteren, maar ook soms verrassende resultaten bij minder bekende auteurs en werken of bij bekennend proza, zoals de autobiografie. Aangezien dit onderzoekswerk sterk gericht is op de details van het ‘discours’ (en minder op de grote lijnen van het ‘récit’) komen ook vragen van vertaling, transmissie en compensatie in het vizier. Bij dit alles probeer ik een evenwicht te vinden tussen theoretisch-abstracte reflectie enerzijds, en een praktische, tekstgerichte benaderingen anderzijds.

 

Link naar publicaties

https://biblio.ugent.be/person/801000881646
http://www.duits.ugent.be/personeel?departmentnumber=lw12&ugentid=801000881646 

 

Onderwijsactiviteiten

Duitse letterkunde en Duitse intellectuele geschiedenis in de Bachelor en Master Taal- en letterkunde, afstudeerrichtingen met optie Duits en in de Master Vergelijkende Moderne Letterkunde.

 

Links

www.duits.ugent.be