Sylvie Geerts

UGent
faculteit Letteren & Wijsbegeerte
vakgroep Latijn en Grieks LW06

Blandijnberg 2, 9000 Gent
Tel.: 09 264 40 33   
Fax.:  09/ 264 41 64
E-mail:   

 

 

 

Bio

 • Ba (2005), Ma (2007) in taal- en letterkunde Latijn en Grieks
 • Geaggregeerde voor het secundair onderwijs – taal- en letterkunde (2008)
 • Assistent vakgroep Latijn en Grieks (2007- heden)

 

Affiliatie

Universiteit Gent, vakgroep Latijn en Grieks: assisterend academisch personeel

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten

 • receptie van het klassieke
 • klassieke mythologie
 • jeugdliteratuur
 • bewerkingen
 • ideologie in literatuur

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten met betrekking tot de kernactiviteiten van de AOG

In mijn onderzoek concentreer ik mij op Nederlandstalige hervertellingen voor jonge lezers van klassieke mythologie van 1970 tot heden als vorm van receptie van het klassieke. Dit project werd in september 2007 gestart en loopt over een periode van zes jaar, onder promotorschap van prof. dr. Kristoffel Demoen en dr. Bruno Vanobbergen.

De onderzoeksopzet vertrekt van de observatie dat binnen de in de Lage Landen gepubliceerde jeugdliteratuur hervertellingen van Griekse en Latijnse bronteksten een relatief grote plaats innemen ten opzichte van het steeds afnemende belang van ‘het klassieke’ in onderwijs, en bij uitbreiding cultuur. Opvallend is de hausse die vanaf de jaren ’90 kan worden waargenomen in de publicatie van jeugdbewerkingen van klassieke mythen en waarvan de Nederlandse Imme Dros (1936°) de spilfiguur kan worden genoemd.

Een tweede belangrijke impuls voor dit onderzoek is te situeren binnen het groeiende veld van de ‘Reception Studies’, waar toenemende aandacht is voor tot nog toe weinig onderzochte vormen van receptie, zoals de studie van populaire cultuur.

Aan de basis van de vraagstelling ligt de vanaf de jaren ’70 ontwikkelde theorie van het Reader Response Criticism door Robert Jauss en Wolfgang Iser. Het erkennen van de actieve deelname van de lezer in het proces van betekenisvorming heeft zowel de benadering van receptie van het klassieke, als de kritische omgang met jeugdliteratuur in belangrijke mate beïnvloed. Een van de basisuitgangspunten van de huidige Reception Studies is immers dat niet alleen een individuele tekst wordt gezien in relatie tot een brontekst, maar dat ook de bredere culturele processen die deze relatie tot stand brengen in rekening worden gebracht. Receptie wordt dus als een proces gezien dat in twee richtingen werkt, als een dialoog tussen heden en verleden. De inzichten van het Reader Response Criticism hebben er ook toe geleid dat het onderzoek naar jeugdliteratuur is geëvolueerd van de in de jaren ’70 dominante visie op de relatie tekst-lezer als een van eenvoudige identificatie tot een meer complexe visie waarbij teksten worden gezien in hun relatie tot bredere culturele, sociale en politieke processen.

Vanuit deze achtergrond stelt dit project zich tot doel hervertellingen van klassieke mythen voor jongeren te belichten vanuit een ideologie-kritisch perspectief. Daarbij wordt dus uitgegaan van de idee dat een bewerking als vorm van receptie ingaat op waardegeladen aspecten zoals bijvoorbeeld ras, gender en klasse die inherent zijn aan de brontekst in relatie tot/in dialoog met een geheel van waarden eigen aan de Westerse cultuur.

Centraal staat de vraag hoe bewerkingen van klassieke mythologie als artefacten de verschillende manieren kunnen zichtbaar maken waarop we de klassieken (re)construeren binnen een bepaald discours (i) over de klassieken (ii) over het kind (als ontvanger van de klassieken).

Wat de selectie van het primair bronmateriaal betreft, maakt een corpus over een periode van ongeveer 40 jaar het mogelijk tendensen en evoluties waar te nemen. De Nederlandstalige bewerkingen voor jongeren van klassieke mythen als specifieke vorm van receptie van het klassieke worden daartoe in eerste instantie geplaatst in een breder socio-historisch kader van de receptie van het klassieke in de lage landen, van de ontwikkeling van jeugdliteratuur en van de wisselende visies op ‘kind- zijn’ die deze beïnvloeden.

Om dit diachrone beeld van het corpus te vervolledigen, zal verder een ideologiekritische lezing van de hervertellingen worden uitgevoerd. Daartoe worden een aantal specifieke ideologische aspecten bepaald o.a. gender (feminisme en ‘masculinity’), ecokritiek en identiteit en wordt per aspect een brontekst als sleuteltekst geselecteerd die aan de hand van verschillende methodes (o.a. vertaalwetenschap, narratologie, reader response criticism) wordt onderzocht in relatie tot de brontekst en -cultuur en de context.

 

Link naar publicaties

https://biblio.ugent.be/person/802000197167

 

Lijst met publicaties

- Geerts, Sylvie. "Een gids in het land van de mythen: Imme Dros hervertelt de klassieken." Literatuur zonder leeftijd 23, no. 78 (2009): 38-57.

———. "Grote verhalen op kindermaat. Michael De Cock, Gerda Dendooven, De lange weg naar huis." De Leeswelp 14, no. 6 (2008): 210-11.

———. "Het 'klassieke oeuvre' van Imme Dros." De Leeswelp 15, no. 2 (2009): 64-66.

———. "Imme Dros' Ilios en Odysseus. Van origineel naar bewerking en terug. Bewerkingen als middel tot reflectie in het literatuuronderwijs." De Leeswelp 14, no. 7 (2008): 276-78.

———. "Luister en huiver. Imme Dros vertelt. Literaire analyse van de jeugdbewerkingen Ilios en Odysseus." Tetradio 16 (2007): 127-48.

 

Onderwijsactiviteiten

 Assistentie bij:

 • 2007-8 (1e sem): lectuur van Oud-Griekse teksten (titularis prof. dr. Marc De Groote)
 • 2007-8 (2e sem): Griekse taalverwerving II (titularis prof. dr. Marc De Groote)
 • 2008-9 (1e sem): lectuur van Oud-Griekse teksten (titularis prof. dr. Marc De Groote)
 • 2008-9 (2e sem): Griekse taalverwerving II (titularis prof. dr. Marc De Groote)
 • 2009-10 (1e sem): lectuur van Oud-Griekse teksten (titularis prof. dr. Marc De Groote)
 • 2009-10 (2e sem): Griekse letterkunde I (titularis prof. dr. Kristoffel Demoen)
 • 2009-10 (2e sem): vakdidactiek Latijn / Grieks (titularis prof. dr. Freddy Decreus)

 

Gastlessen:

 • 06/04/2009: ‘De Cypriotische kwestie’ (in het kader van Bekinakamp voor hoogbegaafde kinderen http://www.bekina.org)
 • 07/12/2009: ‘Bewerkingen’ (in het kader van de cursus vertaalwetenschap, titularissen prof. dr. Kristoffel Demoen en prof. dr. Wim Verbaal)

 

Links